Sønderho Havn Støtteforening

Dokumentarkiv i tilknytning til

Uddybning af Sønderho Havn og tidevandsrenderne Slagters Lo og Dybet

Projektets forløb 2010 - 2021 beskrevet og dokumenteret i mere end ti års undersøgelser, rapporter og tilladelser

2010. Vurdering af projektets bæredygtighed

I 2010 gennemførte Dansk Hydraulisk Institut en morfologisk undersøgelse vedr. oprensning af tidevandsrenden Sdr. Keldsand Løb. Undersøgelsen viste, at projektet ikke ville være bæredygtigt, idet der ville være en stor risiko for at renden ville sande i løbet af et år.


2010. Kemisk analyse af jordprøver

COWI udført i 2010 jorbundsundersøgelser baseret på jordprøver, som blev taget i forskellige dybder langs Slagters Lo. Resultaterne viste, at der ikke var tungmetaller i det materiale, der skulle renses op. Det betød, at det oprensede materiale kunne udlægges på vaderne.


2011. Pejling og opmåling
I 2011 udførte Sønderho Havn Støtteforening måling og pejling for at beregne mængden af det materiale, der skulle renses op. Resultatet blev, at der skulle oprenses 95.000 kubikmeter sand for at sikre en vanddybde på 2,0 m ved middelvandstand (1,5 m ved lavvande).


2012. VVM screening

I 2012 erklærede Kystdirektoratet projektet for VVM pligtigt, hvilket betød, at der skulle udarbejdes en miljøredegørelse.


2013. Fugleobservationer

I 2013 udførte Grontmij (nu Sweco) fugleobservationer og måling af flugtafstande. Resultatet viste, at flugtafstanden for de mest sky fugle (hvidklire og storspove) blev målt til 400 m. Linjeføringen blev derfor ændret, så renden ligger mere end 400 m fra fuglenes foretrukne rastepladser.


2014. Studie af tidevandsrenderne ved Sønderho 1945-2012

Institut for Geografi og Naturforvaltning (IGN), Københavns Universitet har i 2014 studeret gamle kort for at undersøge, hvordan tidevandsrenderne har ændret deres løb siden 1945. Det viser sig, at Slagters Lo har haft et stabilt løb med en flytning på maks 20 m i løbet af 70 år. Renden Høneløbet (fra Sønderho og rundt om Hønen) har i samme periode haft et kaotisk forløb med en flytning på op til 900 m i samme periode. Rapporten giver også et bud på mulige årsager til at ålegræs er forsvundet i Slagters Lo.


2014. Strømningsmåling og modellering

Kystdirektoratet stillede i 2013 en række krav til hvilke spørgsmål, der skulle belyses i relation til stømningsforholdene. Derfor udførte Dansk Hydraulisk Institut i 2014 en modellering af strømningsforholdene i Slagters Lo og Dybet. Beregningerne viste, at tidevandsstrømmen vil holde renden fri for sedimentation af fint materiale (slik), men der kan dog forventes lokale aflejringer af sand især ved vandskellet.


2014. Tilladelse fra Kystdirektoratet til uddybning af Slagters Lo og Dybet ved Sønderho

I tilladelsen, der gælder i 10 år fra 2017, fandt Kystdirektoratet, at VVM-redegørelsen for projektet belyste projektets miljømæssige konsekvenser tilstrækkeligt til, at der kunne træffes afgørelse om godkendelse af uddybning af tidevandsrenderne Slagters Lo og Dybet. Kystdirektoratet vurderede desuden, at der ikke ville ske en miljømæssig påvirkning af projektområdet og dets nærhed i en sådan grad, at projektet ikke kunne tillades.


2015. Sønderho som maritimt knudepunkt i Vadehavet

Sønderho Havn Støtteforening har i samarbejde med Institut for Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet, beregnet den rekreative værdi af at genetablere Sønderho Havn.


2016. VVM-undersøgelse

Tidevandsrenderne Slagters Lo og Dybet ligger i et internationalt fuglebeskyttelsesområde (Natura 2000). Der blev derfor udarbejdet en omfattende VVM-miljøundersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).


2019-2021. Uddybning af sejlrenden

Uddybning af sejlrenden til Sønderho blev i vinteren 2020/21 afsluttet med, at der blev gravet en 6-12 m bred rende, der er sejlbar ved højvande, og hvor der er gennemstrømning af tidevand.

Planen er at arbejdet fortsættes med udvidelse af renden i bredden og dybden i forbindelse med Fanø Kommunes projekt for forstærkning og forhøjelse af Sønderhodiget med omkring 80 cm, hvortil der skal indvindes omkring 50.000 kubikmeter sand.

Havnen i Verdensarven – Sønderho Naturhavn skal være et centralt mødested for livet på Vadehavet. Projektet vil genskabe mulighederne for at sejlere og besøgende kan opleve og lære om den enestående natur i Vadehavet, som udgøres af hav og vader, tidevand, fugle- og dyreliv.


2020-2021. Verdensarven på Fanø. Udstilling i Landskabet

På Fanø har man en helt enestående mulighed for at opleve den natur, som udgør grundlaget for udpegningen af Vadehavet som UNESCO Verdensarv. Ti steder på Fanø er Verdensarven særligt synlige. To af dem er Sønderho Havn og Krobanken. Projektet ”Verdensarven på Fanø. Udstilling i Landskabet” vil med en række fysiske tiltag synliggøre disse steder. Formidling af vadehavets Verdensarv skal ske derude - på naturens og landskabets præmisser!

Sponsorer og tilskudsgivere til genetablering af Sønderho Havn

SE Vækstpulje, Villemoes Holding, Nordea fonden, Sportgoodsfonden, Den A. P. Møllerske Støttefond, Friluftsrådet, Boghandler Clausens Fond, Lauritzen Fonden, Lokale- og Anlægsfonden, Alice og Tage Sørensens Fond, Kroagerfonden, Aage V. Jensens Naturfond, 15. juni Fonden, Kent Kirk og Fanø Kommune.


VVM-undersøgelsen blev finansieret og sponseret af

A. P. Møller Fonden, Villemoes Holding, Fanø Sparekasse, Fanø Kommune og ved salg af "havneaktier".

Budget: 725.000 kr.


Havnebroen blev sponseret af

Danibo, Nybolig Fanø, EDC Fanø, Olesen & JensenA/S, Deres Blikkenslager A/S, Jacobs Tømrerfirma, Sønderho Tækkefirma, Frits Brinch & Sønner A/S, Viggo Sørensen Tømmerhandel A/S, Jepsen VVS & Montage, Fanø VVS, Fanø Sparekasse, Dan-El A/S, Spar Fanø.


Bygherre

Fanø Kommune
Projektudvikling: Sønderho Havn Støtteforening.
Entreprenør: Nørre Nebel Entreprenørforretning i samarbejde med Frits Brinch og Sønner.
Rådgivere: Orbicon og COWI.
Budget: 6 millioner kr.

Genrejsning af kåveren i 2011 blev sponseret af

Fanø Sparekasse, Fiskeri LAG Vestjylland, Fonden af 29. december 1967, Hempel Fonden, Lauritzen Fonden.

BMS A/S i Esbjerg, Casa Grafika, FanøFærgen, Fanø Gravering, Fanø Ugeblad, Frank Segall, FritsBrinch & Sønner Aps, Johansson & Kalstrup, Max Myrup, Original Linoliemaling i Haderslev, Per Arnoldi, Thubalka A/S, Torben Mahlers Tegnestue samt tømrermestrene Niels Brink Jensen, Gustav Pedersen og Arne Wohlert.

Genmalingen af kåveren i 2021 blev sponseret af Fanø Kommune og Muehlhan i Esbjerg.

Vejrstationens sponsorer

Norlys Vækstpulje, Lauritzen Fonden, Superbrugsen i Nordby og sommerhusudlejningsfirmaet Esmark. Sidstnævnte yder desuden et drifttilskud til vejrstationen.