Sønderho Havn Støtteforening

Afmærkning af sejlrenden ind til Sønderho

Hovedprincippet for farvandsafmærkning

Afmærkningssystemet ind til Sønderho følger international praksis, som anbefalet af International Association of Marine Aids to Navigation and Light House Authorities, 1957 (IALA). Hovedprincippet for farvandsafmærkning i blandt andet Nordsøen, Skagerak, de danske farvande og Østersøen (Region A) er "Grønt om styrbord" og "Rødt om bagbord", når et skib er for indgående. I snævre fjorde og indløb til havn eller red er et skib for indgående, når det kommer fra søen.

Indhold på denne side

Waypoints over sejlrenden

Højre-klik med musen og du kan downloade en liste med waypoints (i csv-format) indeholdende koordinater for sejlrendens midte fra Lundvig Løb i nord til ud for Farmen i syd, hvorfra den synlige rende kan ses ind til Sønderho Havn.

Afmærkningen skifter retning

Bemærk at i visse danske farvandsområder skifter afmærkningen retning for indgående. Det gælder således også i Vadehavet syd for Esbjerg.

Som det fremgår af nedenstående kort, er man for indgående, når man sejler rundt om sydspidsen af Fanø og ind mod Sønderho Havn.

Når man anduver en sejlrende, vil man ofte møde en anduvningstønde, som er malet rød og hvid. Under indsejlingen til Sønderho Havn vil en sejler imidlertid ikke se en anduvningsbøje, men en ”port”, der består af en rød (til højre) og grøn prik (til venstre). Det betyder, at anduver man Sønderho Havn gennem den nye rende, er man for udgående og skal derfor have de røde prikker om styrbord. Der er også opsatte ”porte”, hvor renden har snævre passager.

Afmærkningen er foretaget af Sønderho Havns Støtteforening. Den præcise position af bøjer og ”prikker” er bestemt ved brug af kompas og pejlinger. Prikkerne står på kanten af renden, så der skal holdes omkring 2 meters afstand til prikkerne.

Prikker er ligeledes sat således, at der i renden parallelt med linjen mellem 2 røde prikker er samme vanddybde.

Havnefaciliteter, vind og vejr


Gennemsejlingshøjde fra nord: Maximum 16 meter

Masterne over farvandet Købmandssand mellem fastlandet (Måde) og Fanø (Næsset på Halen) bærer højspændingsledninger på 60 KV (60.000 volt). Masterne er i sig selv 22 m høje (beregnet fra normalvandstand). Herfra skal imidlertid fratrækkes isolatorer, nedhæng og den såkaldte respektafstand, hvorfor den reelle gennemsejlingshøjde ikke må overstige 16 m inde langs masterne. (Oplyst af Netselskabet N1 i Esbjerg). Se Kraks søkort over farvandet

Tolv store master bærer de højspændingsledninger, der leverer strøm fra fastlandet syd for Esbjerg til Fanø.

Indsejling fra syd via Knudedyb

Sejlrenden ind til Sønderho Havn er af tidevands- og vedligeholdelsesmæssige årsager uddybet fra nord fra Lundvig Løb i Albuebugten. Den gamle sejlrende "Æ Dyv" fra havnen mod syd ud til Galgedyb er således ikke uddybet. Den eneste adgang til Sønderho fra syd er derfor at sejle igennem Knudedyb mod øst og nord ind i Lundvig Løb til de to ”vejvisere” (koste) og det store mærke og herefter mod syd ad Slawters Lo til Sønderho Havn. Seogså Kraks søkort over farvandet.